Sherdog Fight Finder

Tsuyoshi Sudario
"Takanofuji"

GRRRR!!!More on Sherdog.com Mobile