Rings The Outsider 19 Fight Card

Nov 9, 2011
Keinosuke Yoshinaga vs. Tetsuya Sano
Hisato Izawa vs. Hiroyuki Tani
Daisuke Maku vs. Tomohiro Adaniya
Kazuhiko Oyama vs. Noboyuki Kanaizuka
Yuki Yamamoto vs. Bagama Nikabagamaev
Ryo Ryo vs. Vitali Krat
Kentaro Yorimitsu vs. Konstantin Kireev
Teppei Hori vs. William Onaya
Kazuki Kazuki vs. Tiago Shiokawa
Shinya Kumazawa vs. Henrik Kakiuchi
Takahiro Kuroishi vs. Takaaki Takaaki
Fumihiro Yamada vs. Ikki Miyanaga
Yusuke Hagiwara vs. Makoto Toriumi
Hikaru Saito vs. Yoshi Yu
Manabu Atsumi vs. Tomonari Koinuma
Takayuki Urano vs. Yusuke Fujita
Kazuyuki Numajiri vs. Ryuma Anno
Kenta Tanoue vs. Masato Masato
Takeo Iida vs. Takehiro Osada
Yuki Mogi vs. Yasuaki
Takehiro Higuchi vs. Kintaro Kintaro
Yuta Tetsuka vs. Ryo Ryo
Clown Otsuka vs. Hiroki Fujimoto
Diemerson Hatta vs. Masamichi Nonaka
Jin Naka vs. Hitoshi Matsumoto
Shogun Shogun vs. Takayuki Komazawa
Yoshiaki Miyara vs. Munetaka Munetaka
Reiha Nozawa vs. Kazuki Iwamoto
Masaharu Tsuchihashi vs. Shotaro Sato
Taisei Taisei vs. Kenshin Hirokawa
Yuya Seino vs. Masakatsu Wada

GRRRR!!!More on Sherdog.com Mobile